Chi tiết bài

Nông dân Đồng Tháp ghi chép nhật ký điện tử, truy xuất bằng QR Code

...........