Chi tiết bài

Tiêu chuẩn ISO 22000

Tương tự như HACCP, ISO 22000 được xây dựng để tập trung vào an toàn thực phẩm. Tên đầy đủ của ISO 22000 là Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).Lợi ích của việc chứng nhận bộ tiêu chuẩn ISO 22000:

 • Tạo ấn tượng với khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như quy trình sản xuất an toàn. 
 • Tăng tính minh bạch và tăng giá trị kinh tế của sản phẩm. 
 • Tổ chức sản xuất tốt hơn với khả năng cung cấp thực phẩm an toàn và các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp luật và quy định hiện hành.
 • Giảm thiểu các rủi ro từ vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ và tối thiểu hóa nguy cơ sai lỗi.
 • Nâng cao năng lực làm việc, chú trọng vào quy trình và kết quả hiệu quả. 
 • Là dấu hiệu cho thấy việc chủ động hướng đến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp.

Trình tự xây dựng và chứng nhận ISO 22000:

 1. Khảo sát điều kiện ban đầu của doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất - chế biến.
 2. Đào tạo và thành lập ban ISO.
 3. Xây dựng hệ thống tài liệu cùng phân loại các tài liệu quan trọng và cần thiết.
 4. Ban hành và áp dụng thử trong nội bộ.
 5. Đào tạo ban đánh giá nội bộ.
 6. Thực hiện đánh giá.
 7. Họp xem xét lãnh đạo 
 8. Đăng ký chứng nhận. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 gồm các bộ tiêu chuẩn sau:

Các tiêu chuẩn chủ yếu để hỗ trợ và chứng nhận cho tiêu chuẩn ISO 22000:

 • ISO 22000:2005: Yêu cầu tiêu chuẩn cho mọi tổ chức trong chuỗi thực phẩm.
 • ISO/TS 22004:2005: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005.
 • ISO/TS 22003:2007: Yêu cầu cho các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 
 • ISO 22005:2007: Hệ thống xác định nguồn gốc thức ăn gia súc và thực phẩm. 
 • ISO/CD 22006:2007: Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho việc sản xuất trong trang trại.

Trong đó, ISO 22000:2005 quy định các nguyên tắc cơ bản để quản lý các hoạt động trong tổ chức/ doanh nghiệp về vấn đề an toàn thực phẩm thông qua 5 yêu cầu sau:

 • Hệ thống quản lý chất lượng (kiểm soát tài liệu, hồ sơ, …);
 • Trách nhiệm của lãnh đạo;
 • Quản lý nguồn lực;
 • Phân tích mối nguy, kế hoạch HACCP;
 • Các chương trình tiên quyết GMP và SSOP;
 • Đo lường, phân tích và cải tiến.