Xây dựng hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm nông sản an toàn - Smart Life

Xây dựng hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho sản phẩm nông sản an toàn

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản Hà Nội

2017

Cung cấp tem TXNG, phần mềm cho các hộ sản xuất tại Farm, phần mềm cho nhà quản lý quản lý các cơ sở thuộc dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.