Quản lý chế biến – Produce

Ứng dụng dành riêng cho cơ sở sản xuất, chế biến giúp quản lý hoạt động chế biến, cập nhật thông tin truy xuất nguồn gốc (TXNG) cho sản phẩm theo thời gian thực (rất phù hợp với cơ sở sản xuất sản phẩm Ocop).

Tính năng nổi bật

Phục vụ công tác số hoá quản lý chế biến và TXNG sản phẩm nông sản thực phẩm.

Xây dựng và kiểm soát định mức, quy trình sản xuất

Tích hợp dữ liệu nhập kho nguyên liệu, xuất kho, nhật ký chế biến điện tử liên thông với hệ thống TXNG tại khâu chế biến.

Kế thừa được dữ liệu TXNG của nguyên liệu đầu vào từ SmartNote 

  • Số hoá quản lý nghiệp vụ cho cơ sở chế biến:

– Quản lý thông tin pháp lý, nhân sự, vật tư, nguyên liệu sản xuất, xuất bán sản phẩm

– Giám sát định mức sản xuất và quy trình, hạch toán sản xuất cho từng lô sản phẩm.

– Tạo lô chế biến, giao lệnh sản xuất và quản lý lô chế biến theo quy trình.

  • Chuẩn dữ liệu phục vụ TXNG:

– Cập nhật nhật ký chế biến điện tử cho từng lô chế biến theo từng bước.

– Quản lý, sử dụng và truy xuất nguyên liệu đầu vào cho từng lô chế biến.

– Quản lý nhập kho, thành phẩm, bảo quản cho từng lô sản phẩm thành phẩm.

– Tạo phiếu xuất kho điện tử, chuyển chủ sở hữu cho từng lô sản phẩm khi xuất bán.

– Thông tin cập nhật phục vụ TXNG được tuân thủ theo quy định GS1.

Một số hình ảnh về quản lý chế biến