Quản lý chế biến – Produce

Ứng dụng dành riêng cho cơ sở sản xuất, chế biến giúp quản lý hoạt động chế biến, cập nhật thông tin truy xuất nguồn gốc (TXNG) cho sản phẩm theo thời gian thực (rất phù hợp với cơ sở sản xuất sản phẩm Ocop).

Chuẩn dữ liệu phục vụ Truy xuất nguồn gốc

Số hoá quản lý nghiệp vụ cho cơ sở chế biến

Giám Quản lý thông tin pháp lý, nhân sự, vật tư, nguyên liệu sản xuất, xuất bán sản phẩm.

Giám sát định mức sản xuất và quy trình, hạch toán sản xuất cho từng lô sản phẩm.

Tạo lô chế biến, giao lệnh sản xuất và quản lý lô chế biến theo quy trình.

Tính năng nổi bật